مزایای عضویت در انجمن

عضویت در انجمن دارای امکاناتی خاص برای اعضا می باشد.

عضویت حقوقی

عضویت حقوقی : اعضا حقوقی، وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت ها و نهادها اعم از دولتی و ...

شروع 50.000.000 تومان

عضویت حقیقی

عضویت حقیقی : اشخاص، دانشجویان، کارآفرینان، نخبگان، و ...

شروع 2.000.000 تومان