جدیدترین رویدادها

مطالبه گری

مشاركت در كارگروه های استانی حضور فعال در كارگروه ها و كميته های حوزه نوآوری و فناوری استان( اقتصاد ...

اندیشه ورزی

گفتگوی هاي آزاد : كافه فناوری، هم اندیشی، کرسی آزاد اندیشی، نشست های ماهيانه، سخنرانی و حلقه فکری ...

ترویج

رویداد علمی: مسابقه، جشنواره، کنفرانس، سمینار، نمایشگاه، بزرگداشت ارتباطات و همکاری های علمی: بازدید ...

شبکه سازی

مشاركت تاثيرگذاران: جلب مشارکت خبرگان، فعالان و پیشكسوتان در حوزه نوآوری و فناوری فضای مجازی: ...