انجمن همیاران نوآوری و فناوری یزد، حامی ایده های خلاقانه