اساسنامه

جهت دریافت فایل اساسنامه روی لینک زیر کلیک کنید.

http://yazdita.ir/wp-content/uploads/2022/11/اساسنامه-انجمن-همیاران-نوآوری-و-فناوری-یزد.pdf

اهداف انجمن عبارتند از :

الف : کلیات

1 – فرهنگسازی و ترویج نوآوری و فناوری در حوزه های الویت دار استان و اندیشه ورزی هدفمند در ابعاد مختلف آن

2- توسعه ارتباطات و تعاملات بین فعالین و ذی نفعان  توسعه نوآوری و فناوری

3- مطالبه گری فعالانه و موثر از سازمان ها و نهادهای  ذی ربط و کمک به مراکز تصمیم گیری و سیاستگزاری در حوزه نوآوری و فناوری

4- ایجاد زمینه تفاهم، همفکری و هم افزایی عناصر  زیست بوم فناوری و نوآوری در حوزه های الویت دار استان

5- بهبود وضعیت تسهیلگری، توسعه گری و کارگزاری خدمات فناوری و نوآوری

6- تلاش در جهت ارتقا سرمایه های انسانی و اجتماعی و ساماندهی نیروی انسانی فناور در حوزه فناوری و نوآوری

ب : روش اجرای هدف

 1. برگزاری نشست های هم اندیشی و تشکیل اتاق های فکر در زمینه نوآوری و فناوری
 2. انتشار بیانه، مستندات، کتاب و … در زمینه مرتبط با اهداف با اخذ مجوز های لازم
 3. برگزاری نشست های تخصصی، گردهمایی، همایش و کنفرانس در حوزه های مربوط
 4. ایجاد سامانه ها و پلتفرم های مرتبط برای تهسیل تبادل نظر، انتقال و بهم رسانی در بخش های مختلف بین عناصر زیست بوم فناوری و نوآوری
 5. برگزاری کارگاه های آموزشی، بوت کمپ ها، رویدادهای نوآورانه و فناورانه با هدف توان افزایی سرمایه های انسانی در حوزه نوآوری و فناوری
 6. ارائه خدمات کارگزاری، واسطه ای و مشاوره ای به عناصر زیست بوم نوآوری و فناوری
 7. همکاری و تعامل با نهادها، فعالین و ذی نفعان زیست بوم نوآوری و فناوری در زمینه های مرتبط با اهداف انجمن
 8. اجرای پروژه های مطالعاتی و پژوهشی در زمینه های با اهداف انجمن 9- استفاده از ظرفیت خیرین در حوزه نوآور و فناوری

موافقت مرجع صدور پروانه با انجام فعالیت های مذکور در اهداف و شیوه اجرایی ،به معنای اجازه فعالیت در خصوص مواردی که نیازمند کسب مجوز از دستگاههای خاص می باشد نیست. بدیهی است انجام هرگونه اقدام در راستای اجرایی نمودن مواردی از اهداف و شیوه اجرایی که مستلزم اخذ موافقت دستگاه خاص باشد. منوط به دریافت مجوز از آن مرجع است.

شرایط عضویت عمومی:

 1. التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 2. تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 3. عدم فعالیت در هرگونه تشکل های سپاسی و عدم سو پیشینه
 4. پذیرش اساسنامه
 5. موافقت هیات مدیره
 6. پرداخت حق عضویت

شرایط عضویت مجمعی:

 1. علاقه مندان و متخصصین مرتبط با موافقت هیات مدیره
 2.  افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی با سابقه فعالیت 5 ساله در حوزه فناوری و نوآوری

انواع عضویت:

رسمی، غیررسمی، افتخاری، سایر

رسمی: عبارت است از افرادی که دارای شرایط عضویت هستند ایشان دارای حق رای و کاندیداتوری می باشند.

غیر رسمی: عبارت است از افرادی که فاقد شرایط عضویت هستند ولیکن می توانند در پیشبرد اهداف مثبر ثمر واقع شوند ایشان فاقد حق رای کاندیداتوری هستند.

ساختار

مجمع عمومی موسس همان هیات موسس بوده و وظایف ذیل را داراست:

 1. انجام اقدامات اولیه برای تاسیس؛
 2. تهیه طرح اساسنامه و تصویب آن؛
 3. انتخاب اولین مدیران و بازرسان موسسه.

تبصره 1: اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی موسس در بار اول با حضور نصف بعلاوه یک اعضا بوده و در صورت عدم حد نصاب اکثریت لازم، دربار دوم با حضور یک سوم اعضا رسمیت خواهد یافت.

تبصره 2: تصمیمات مجمع عمومی موسس با اکثریت دو سوم آرا حاضرین با تایید مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصی اتخاذ و رسمی می شود.

مجمع عمومی عادی:

مجمع عمومی عادی متشکل از کلیه اعضا می باشد و عالیترین مرجع تصمیم گیری است که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می گردد.

مجمع عمومی عادی خردادماه تشکیل خواهد شد. جلسه با حضور نصف به علاوه یک اعضا در بار اول رسمیت یافته و با حضور هر تعداد از اعضا در بار دوم تشکیل و رسمی خواهد شد.

تبصره1) اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف به علاوه یک آرا حاضرین در جلسه رسمی مجمع می باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با رای اکثریت نسبی خواهد بود. در صورتی که در دعوت نخست، اکثریت حاصل نشد، جلسه دوم به فاصل حداقل 10 (ده) روز تشکیل و با هر تعداد ار اعضای حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.

تبصره2) مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیات مدیره  یا بازرس (ها) یا به درخواست یک پنجم اعضا – در صورتی که هیات مدیره یا بازرس مدت 20 روز به درخواست اعضا مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید – تشکیل می گردد.

تبصره3) دعون برای مجمع عمومی عادی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشار حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز قبل از برگزاری مجمع و با دعوت کتبی صورت می پذیرد.

تبصره 4) روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها روزنامه بشارت یزد می باشد.

وظایف مجمع عمومی عادی:

 1. انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان (اصلی و علی البدل)
 2. استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس (ها)
 3. تعیین خط مشی کلی موسسه
 4. بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیات مدیره
 5. تصویب ترازنامه و بودجه موسسه
 6. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها
 7. عزل اعضای هیات مدیره و بازرسان
 8. تعیین حق عضویت
 9. تصویب انتشار نشریه

مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

 1. با درخواست اکثریت اعضای هیات مدیره یا بازرس
 2. با درخواست یک پنجم اعضا در صورتیکه هیات مدیره یا بازرس ظرف مدت 20 روز به درخواست اعضا مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید.

تبصره 1- اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی می باشد و در بار دوم با حضور بیش از یک سوم اعضا که حق رای دارند تشکیل می گردد.

تبصره 2- تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با آرای دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

 1. تصویب تغییرات اساسنامه
 2. بررسی و تصویب با رد انحلال
 3. تغییر در میزان سرمایه
 4. انحلال قبل از موعد
 5. هرگونه تغییر در ماهیت

مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ظاهر اداره می شوند.

تبصره1 : اعضای هیات رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیات مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی انتخاب خواهند شد.

تبصره 2: رئیس هیات مدیره رئیس هیات رئیسه مجمع عمومی خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب هیات مدیره باشد.

تبصره 3: مجامع عمومی عادی، عادی فوق العاده و فوق العاده با نظارت وزارت کشور برگزار می شود.

هیات مدیره:

   انجمن دارای هیات مدیره ای مرکب 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل خواهد بود.

تبصره 1) جلسات هیات مدیره با حضور بیش از نصف اعضارسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا حاضرین معتبر خواهد بود.

تبصره 2) شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات ضروریست و غیبت هریک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا 3 جلسه متوالی یا 6جلسه متناوب در طول سال در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

تبصره 3) دعوت از اعضای هیات مدیره می بایست حداقل 5روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد.

در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یك از اعضاي هيأت مدیره یا بازرس عضو علیالبدل براي مدت باقيمانده هيأت مدیره یا بازرسی بجاي عضو اصلی انجام وظيفه خواهد نمود. در صورتيكه تعداد هيأت مدیره یا بازرســی به هر دليل كمتر از تعداد اعضا اصلی شود و ورود اعضا علی البدل نيز موجب تكميل آن نشود انتخابات مجدد مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادي یا به صورت فوق العاده در مهلت قانونی جهت تكميل تعداد باقيمانده اعضا برگزار خواهد گردید .

هيأت مدیره علاوه بر جلساتی كه بطور مرتب و حداقل ماهی1بار تشكيل میگردد بنا به ضرورت با دعوت كتبی یا تلفنی رئيس یا نایب رئيس تشكيل جلسه فوق العاده خواهد داد . تبصره: نحوه تشكيل جلسه فوقالعاده به موجب آئيننامه داخلی است كه به تصویب هيأت مدیره خواهد رسيد.

اعضاي هيأت مدیره در اولين جلسه اي كه بعد از انتخاب شدن تشكيل می دهند از بين خود یك نفر رئيس و یك نفر نایب رئيس و یك نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود، حدود اختيارات آنها را اساسنامه یا آئين نامهاي كه به تصویب مجمع عمومی اعضا خواهد رسيد مشخص مینماید.

تبصره 1 -هيأت مدیره موظف است پس از تعيين سمتها، حداكثر تا یك هفته از بين خود یا خارج یك نفر را به سمت مدیرعامل انتخاب نموده و حدود اختيارات و مدت تصدي و حق الزحمه او را تعيين كند.

تبصره 2 -مدیر عامل نمی تواند در عين حال رئيس هيأت مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم اعضاي مجمع عمومی.

تبصره 3 -هيأت مدیره در هر موقع می تواند افراد فوق الذكر را از سمت هاي مذكور عزل كند .

تبصره 4 -هيأت مدیره در صورت لزوم می تواند سمتهای دیگری براي سایر اعضا هيأت مدیره تعریف نماید .

هيأت مدیره براي مدت 2 سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد اعضا هيأت مدیره براي دوره هاي بعدي بلامانع است.

هيأت مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و وظایف و اختيارات آن در چارچوب اساسنامه بشرح ذیل می باشد :

حفظ و حراست اموال منقول و غير منقول، رسيدگی به حسابها، پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجراي مصوبات مجامع عمومی ، افتتاح حساب در بانكها طی انجام تشریفات قانونی ، تعقيب جریانات قضائی و اداري و ثبتی در كليه مراحل قانونی در محاكم ، تعيين حكم و تعيين وكيل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوي از طریق سازش (مصالحه ) و در صورت اقتضا تفویض و واگذاري تمام یا قسمتی از اختيارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقيقی با حق توكيل و سایر وظایفی كه بر اساس اساسنامه به هيأت مدیره واگذار گردیده. به طور كلی هيأت مدیره می تواند هر اقـدام و معامله اي را كه ضــروري بدانـد

همچنين هيأت مدیره موظف است 3 ماه قبل از پایان تصدي خود، از مجمع عمومی عادي به منظور انتخابات هيأت مدیره و بازرس جدید دعوت نماید. هيأت مدیره قبل از درج آگهی در روزنامـــه كثير الانتشار باید دستور كار مجمع عمومی، زمان و مكان برگزاري و فهرست اسامی اعضا را به تایيد مرجع صدور پروانه برساند و حداقل 40 روز قبل از پایان تصدي خود نتيجه انتخابات را به مرجع صدور پروانه اعلام نماید.

 تبصره 1 (جز درباره موضوعاتی كه به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجمع عمومی اعضا است ، هيأت مدیره كليه اختيارات لازم براي اداره امور مشروط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه را دارا ميباشد.

تبصره 2)

هيأت مدیره پس از تصویب میتواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه هاي جاري انجمن تا مبلغ 5000000000 ریال بدون تصویب مجمع عمومی راسا اقدام نماید

انجمن دارای 1نفر بازرس اصلی و 1 نفر بازرس علیالبدل می باشد كه در مجمـع عمومـی عادي با رأي كتبی و بـراي راي مدت یكسال انتخاب می گردند. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

اشخاص ذیل نمی توانند بعنوان بازرس انتخاب شوند

1) كسانی كه به علت ارتكاب جرم و به موجب حكم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی كلاً و یا بعضاً محروم شده باشند؛

 2) مدیران و مدیر عامل انجمن

 3) اقرباي سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم

 4) همسر اشخاص مذكور دربند 2.

وظایف بازرس به شرح ذیل است

1) بررسی كليه اسناد و اوراق مالی و تهيه گزارش براي مجمع عمومی

 2) مطالعه گزارش سالانه هيأت مدیره اعم از مالی و غير مالی و تهيه گزارش عملكرد براي اطلاع مجمع عمومی

3) گزارش هر گونه تخلف هيأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

 4) اظهار نظر كتبی درباره صحت صورت دارایی ، عملكرد و مطالب و اطلاعاتی كه هيأت مدیره و مدیران در اختيار مجمع عمومی گذاشته اند

مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی  انجمن  است و در حدود اختياراتی كه از طرف هيأت مدیره و اساسنامه به وي تفـویض می گردد نماینده  انجمن محسوب شده و از طرف انجمن حق امضا دارد.

تبصره 1 :عزل مدیرعامل از اختيارات هيأت مدیره میباشد كه باید مستند و مدلل باشد.

تبصره 2 :دوره تصدي مدیر عامل از مدت مسئوليت هيأت مدیره بيشتر نخواهد بود و ليكن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می باشد. مدیر عامل در صورت انقضا مدت تصدي موظف است تا تعيين جانشين، وظایف محوله را انجام دهد.

تبصره 3 : كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضاي مدیر عامل و خزانه دار و در غياب خزانه دار با امضاي رئيس هيأت مدیـره و با مهر  انجمن معتبر خواهد بود.

مدیرعامل مجري مصوبات مجمع عمومی و هيأت مدیره بوده و داراي اختيارات و مسئوليت هاي ذیل می باشد

1) نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقيقی و حقوقی؛

2) استخدام و عزل و نصب كاركنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هيأت مدیره؛

3) نگهداري دارایی ، اموال ، حسابها ، اسناد و دفاتر مؤسسه؛

 4) اعمال اختياراتی كه بصورت موردي یا مقطعی از جانب هيأت مدیره به وي تفویض شده باشد؛

5) ارائه پيشنهادهاي لازم در زمينه گسترش، بهبود و هماهنگی در فعاليت هاي    انجمن    به هیات مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی؛

 6) تهيه پيش نویس ترازنامه ، بودجه ، خط مشی و گزارش ساليانه جهت بررسی هيأت مدیره و ارسال به مجمع عمومی؛

7) تهيه پيش نویس آئين نامه هاي مورد لزوم جهت طرح و تصميم گيري در هيأت مدیره؛

8) نظارت و ایجاد هماهنگی در فعاليت شعب ، نمایندگی ها و دفاتر پس از طی مراحل قانونی؛

 9) پيشنهاد برگزاري جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذكر علل موجه براي تصویب به هيأت مدیره؛

10) انجام سایر وظایف و اختياراتی كه طبق اساسنامه و قوانين و مقررات مربوطه به مدیرعامل محول شده یا بشود.

حقوق و مزایاي مدیرعامل بوسيله هيأت مدیره تعيين می شود . در صورتی كه مدیرعامل از اعضاي هيأت مدیره نباشد بدون داشتن حق رأي می تواند در جلسات هيأت مدیره شركت نماید .

بودجه انجمن از طریق ذیل تامین می شود:

الف) هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقيقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غيردولتی.

ب) وقف و حبس.

پ) وجوه حاصل از فعاليتهاي انجام شده در چارچوب موضوع فعاليت، اهداف و اساسنامه سازمان و این آئيننامه.

ت) حق عضویت در سازمان.

انجمن مكلف است درآمد و هزینه ها را در دفاتر قانونی ثبت و شرح بيلان آن را همراه با گزارش عملكرداجرایی حداكثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع صدور پروانه ارایه نماید. چنانچه مرجع مذكور در طول سال حسب مورد درخواست گزارش مالی یا اجرایی نماید انجمن موظف به ارایه آن است.

تبصره 1) هيأت مدیره مكلف است نسبت به افتتاح حساب بانكی در یكی از بانك هاي رسمی اقدام نموده و كليه درآمدهاي حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف نماید و وجوه مازاد بر هزینه ها را در همان حساب نگهداري كند.

تبصره 2) سال مالی انجمن منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان ماه اسفند ختـم مـی شود بـه استثنا سال مالی اول كه از بدو تأسيس لغایت اسفندماه همان سال خواهد بود.

كليه مدارك ، پرونده ها و مكاتبات در دفتر مركزي انجمن نگهداری می شود.

تبصره 3) مكاتبات رسمی انجمن با امضاي مدیر عامل صورت میپذیرد.

تبصره 4) مصوبات و صورتجلسات هيأت مدیره در دفاتر مخصوصی به ترتيب تاریخ ، ثبت و به امضاي اعضاي ذیربط خواهد رسيد .

هيأت مدیره مكلف است هر گونه تغيير یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر كننده پروانه فعاليت اعلام نماید و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصویب مجمع عمومی رسانده و نتيجه آن را براي انجام تشریفات اداري ثبت، به مرجع صدور پروانه اعلام نماید.

هيأت مدیره مكلف است تغييرات نشانی اعم از محل، شماره هاي تماس و پست الكترونيكی و دیگر موارد مشابه را به مرجع صادر كننده پروانه فعاليت اعلام نماید.

 انجمن داراي سربرگ، مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود كه متن آن با تصویب هيأت مـدیره و برابر مقـررات تهيه خواهد شد. هيأت مدیره مكلف است نمونه سربرگ، مهر و آرم تهيه شده را به مرجع صادر كننده پروانه فعاليت ارسال نماید .

تبصره- هيأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسؤليت قانونی دارد.

انحلال

در صورت انحلال انجمن مجمع عمومی فوق العاده حداقل 3 نفر را بعنـوان هيأت تسـویه انتخاب و این هيأت موظف خواهد بود پس از رسيدگی به حسابها و تسویه بدهـی ها و وصول مطالبات باقيمانده و تعيين دارایـی مسـلم اعم از منقول و غير منقول دارایی انجمن را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برساند. هيأت مذكور موظف است نتيجه را به مرجع صادر كننده پروانه فعاليت ارائه نماید.

تبصره 1) مجمع عمومی فوقالعاده موظف است دارایی انجمن را پس از انحلال كه با نظارت مرجع صدور پروانه به یكی ازسازمانهاي مردمنهاد با موضوع فعاليت مشابه تعيين میگردد، واگذار نماید.

تبصره 2) تسویه امور مربوط به انجمن بر طبق مفاد اساسنامه و قوانين موضوعه صورت خواهد پذیرفت

تبصره 3) هيات تصفيه از بين خود یك نفر را بعنوان مدیر تسویه انتخاب می نماید .

تبصره 4) مدیر تسویه موظف است یك نسخه از گزارش تسویه را به مرجع صدور پروانه و ثبت شركتها ارائه نماید .

چنانچه فعاليت هاي مندرج در اهداف این اساسنامه نيازمند كسب مجوز خاص از سایر دستگاه هاي دولتی باشد، انجمن موظف است نسبت به كسب مجوز مورد نظر اقدام نماید.

به مواردي كه در این اساسنامه پيش بينی نشده است بر اساس آئين نامه ذیربط تأسيس و فعاليت سازمان های مردم نهاد و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد .